2013, മേയ് 27, തിങ്കളാഴ്‌ച

വന്ദേ മാതരം


വന്ദേ മാതരം ..................

അന്ന് ഡിസംബര്‍ 17, 2012

ഭാര്യ പറഞ്ഞാണ് ഞാന്ആദ്യമായീ വാര്ത്ത.‍ അറിയുന്നത് ..................

ഒരു പെങ്കുട്ട്യെ ബസില്വെച്ച് ക്രൂരമായീ ആക്രമിച്ച ശേഷം പുറതെക്ക്ടുത്തു എറിഞ്ഞു എന്ന്”......................................................................................... .......................

ആദ്യം ഞാന്കരുതി മറ്റു വല്ല രാജ്യത് മായിരിക്കുമെന്നു..

പക്ഷെ ഡല്ഹിയില്ആണ് ഇത് നടന്നെന്ന്തത് അറിഞ്ഞപ്പോള്ശരിക്കും കൈ കാലുകളില്ഒരു തളര്ച്ചയാണ് അനുഭവ പെട്ടത്......................

ഇങ്ങിനെ രാഷ്ട്രതിന് തന്നെ ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ....................
ഭാരതത്തിനു മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങള്ക്ക് മുന്നില്‍..
അപമാനം കൊണ്ട് മുഖം താഴ്തി നില്ക്കേ ണ്ട
അവസ്ഥ യിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്ന രാജ്യദ്രോഹികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുമുള്ള നിയമ വ്യവസ്ഥയും, അത് നടപ്പാക്കേണ്ട ശക്തമായ ഭരണകൂടവും
നാട്ടില്ഇല്ലെന്നുണ്ടോ????????

നിയമങ്ങളുടെ അഭാവമാണോ ??????
അതോ നിയമപാലകരുടെ അലമ്ഭാവമാണോ ഇതുപോലെ നീച കൃത്യങ്ങള്അരങ്ങേറാന്കാരണം .............................................................................

മനസ്സില്അമര്ഷം. കൂടി വരുന്ന്നു ........................................ആരോട് ?

"നമുക്ക് പുര്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയീ നടന്നു വരാം"

വീര്പ്പു മുട്ടല്കൂടി വന്നപ്പോള്ഭര്യയൊടോപ്പം നടക്കാനായി ഇറങ്ങി .
കുറെ നേരത്തേക്ക് നിശബ്ദത മാത്രം ..........................................

അവള്എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്
യാന്ത്രികമായാനെങ്കിലും അതിനൊക്കെ മറുപടി ഞാന്കൊടുക്കുന്ന്ടയിരുന്നു.................................
അവളെയും വാര്ത്ത. പ്ടിച്ചുലച്ചു കാണും.

മനസ്സിലെ അസ്വസ്ഥത അവളെ അറിയിക്കാന്തോന്നിയില്ല ......................
അതിനാല് വാര്ത്തയെ പറ്റി ഞാന്ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല ..................................
...........................................................................................................................................................
റൂമിലെത്തി ടീവീ ഓണ്ചെയ്തപ്പോള്എല്ലാ ചാനെലുകളിലെയും വാര്ത്ത്കളില്നിറഞ്ഞു നില്ക്കു ന്നത്..............................................

ഡല്ഹിനയിലെ പെണ്കുട്ടി ആക്രമിക്കപെട്ടത്........

പിന്നീടെപോഴോ ഞാന്ഉറക്കത്തിലേക്കു വഴിതി വീഴുകയായിരുന്നു.
.............................................. .................................................................................................................
അതാരാണ് ഓടുന്നത്............................????

ഒരു പെണ്കുട്ടി ആണല്ലോ.......................................
ആരെക്കെയോ അവളെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് ...................
അവള്എന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയോ .................................
അവശയായ അവളുടെ തളര്ന്ന,. ദൈന്യതയാര്ന്ന. കണ്ണുകള്‍...........
എന്നോട് പറയുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ?

രക്ഷിക്കൂ .....................
എന്നെ രക്ഷിക്കൂ ..................... എന്ന്

എന്നിട്ടും എന്തെ ഞാന്ഒരു കാഴ്ച്ചകാരനായി നോകി നില്ക്കുന്നു ?/????
ആരോ എന്നോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ..................

" കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കൂ .....................

അല്ലെങ്കില്നാളെ ഒരു ദിവസത്തെ ആയുസ്സുള്ള ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്മാത്രമായീ .............
അവളുടെ ജീവിതം..........
അല്ല...
ജീവന്തന്നെ ഇല്ലാതായീ തീരും"

ആരാണ് അത് പറഞ്ഞത്. ....????

ഞെട്ടി എഴുനേറ്റു........................................................
വീണ്ടും ഉറക്കത്തി നായി ഞാന്കണ്ണുകള്അടച്ചു പിടിച്ചു ..............................
പക്ഷേ ...............................................................................

ക്ഷീണിച്ച കണ്ണുകള്വീണ്ടും വീണ്ടും...
പറയുന്നത് പോലെ...........................
എന്നെ രക്ഷിക്കൂ.................................................................... .
എന്നെ രക്ഷിക്കൂ....................................................................
.................................................................................................................................................
ഓഫ്ഈസില്എത്തിയപ്പോലും മനസ്സില്ഒരു വല്ലാത്ത ഭാരം അനുഭവ പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു .
പിന്നീടെപ്പോഴോ ഓഫീസി തിരക്കിനിന്ടയില്എല്ലാം മറന്നു.. .
മനസ്സിന്റെ ബാലന്സ് വീണ്ടുഎടുത്തതായി അനുഭവപെട്ടു
.....................................................................................................................................................
പക്ഷെ ...
മടക്കയാത്രയില്വീണ്ടും മനസ്സ് പെണ്കുട്ടിയിലേക്ക് ആയി .......………………………………………………
ഇപ്പോള്വാര്ത്തകള്എന്നാല്‍...
എനിക്കരിയെണ്ട്ത് പെണ്കുട്ടി യുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മാത്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു

വാര്ത്തയില്അത് മാത്രം ആണ് ശ്രേവിക്കുന്നത്..............
രാത്രിയക്കാരുടെ വിഴുപ്പലക്കുകളും ആക്രോശങ്ങളും എല്ലാം കേള്ക്കുന്നത് തന്നെ തല്പര്യമില്ലതെയയിരിക്കുന്നു .........................

ഒരു മഹത്തായ രാഷ്ട്രത്തെ നാശ്ശതിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
കൂട്ടര്മനുഷ്യജീവനെങ്കിലും കുറച്ചു വില കല്പ്പിചിരുന്നെങ്കില്‍ ...........................

ആരോട് പറയും ................................................

ഇപ്പോളുള്ളത് ഒരേ ഒരു പ്രാര്ത്ഥന മാത്രം..............................

ജീവന്പൊലിഞ്ഞു പോകരുതേ...................................

ദിവസങ്ങള്കടന്നു പോയപ്പോള്ഇടയ്ക്കു കേള്ക്കുന്ന വാര്ത്ത.കള്പ്രതീക്ഷകള്ഉണര്ത്തി ,
വിദേശത്തേക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സക്ക് കൊണ്ട് പോയപ്പോള്‍ ................

( നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭിഷഗ്വരന്മാര്കഴിവ് കെട്ടവരാണോ ?
ഒരിക്കലും അല്ല
രാജ്യത്തിന് എന്നും അഭിമാനത്തോടു കൂടി മാത്രമേ അവരെ ഓര്ക്കാന്
കഴിയൂ ............. എന്തോ ...................
അതിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ ????
വൃത്തികെട്ടരാഷ്ട്രീയം ....................... അറിയില്ല്ലാ..)

പ്രത്യാശ കൂടി വന്നു .

മനസ്സ് പറഞ്ഞു ..........
അവള്‍ ...........
പെണ്കുട്ടി രക്ഷ പെടും...............................................................................
.............................................................................................................................................................
ഒരു രാജ്യം ഒറ്റകെട്ടായി പെണ്കു.ട്ടിക്ക് വേണ്ടി പൊരുതുന്ന കാഴ്ചകളും വാര്ത്ത്കളും ആണ് പിന്നെടുട്ള്ള ദിവസങ്ങളില്കണ്ടത്.

ഉറക്കതിലുള്ള ഭരണച്ചക്ക്രം ഇത് കണ്ടു ഞെട്ടി വിറക്കുന്നത്നാം കണ്ടു .
ഭരണകൂടവും, ഭൂരിപക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്തവും അലസരനെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി തങ്ങളുടെ കയ്യില്ഭദ്രമാണെന്ന് ഇന്ത്യന്യുവരക്തം ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചു ................................................

ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ഒരു നല്ല നാളെയെ കുറിച്ച പ്രത്യാശക്ക് വക നല്കിയ ദിനങ്ങള്‍.................

അതിനിടയിലും മുതല കണ്ണീരും പതിവ് നാട്യങ്ങലുമായീ രാഷ്ട്രീയകാര്
( നല്ലവരായ രാഷ്ട്രീയ ക്കാര്ക്ഷമിക്കുക )‍
വാര്ത്തികളിലും, മാധ്യമ ചര്ച്ചകളിലും നിറഞ്ഞുനിന്നു.............................................
പക്ഷെ അതിനെയെല്ലാം അര്ഹിരക്കുന്ന അവഗണനയോടെ ചവിട്ടു കുടയിലേക്ക്ഇന്ത്യന്ജനത വലിചെരിഞ്ഞതും കണ്ട നിമിഷങ്ങള്‍...........................

പക്ഷെ ..............................................................................................................

എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപെട്ടു....................................................................

രാവിലെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോളാണ് മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേനപ്പിച്ചു കൊണ്ട്

കേള്ക്കാന്ഒരിക്കല്പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത

വാര്ത്ത്‍ ......................
ധീരയായി................
ദിവസങ്ങളോളം മരണത്തിനു തോറ്റു കൊടുക്കാതെ..........................
പൊരുതി നിന്ന...................

ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരാന്വളരെ ഏറ ആഗ്രഹിച്ച

ഡല്ഹിയിലെ പെണ്കു്ട്ടി മരിച്ചു ..................

എന്നെ രക്ഷിക്കാന്നിങ്ങള്ക്ക് ആര്ക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെ ? “
പെണ്കു്ട്ടി ചോദിച്ചുവോ ???????.........................
.
എന്നോട് ആയിരുന്നില്ലേ ചോദ്യം ?????

നമ്മളില്ഒര്രോരുതരുടെയും ആയിരുന്നില്ലേ???????

ഒരിക്കല്പോലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും .................................
വളരെ അടുത്തറിയുന്ന. ..................................................
ആരോ നഷ്ടപെട്ട ഒരു പ്രതീതി...............................................

അതെ കുട്ടീ ..........

നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാര്ത്ഥിച്ചു ...................
നീ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പ്രത്യാശിച്ചു ..................................................................
പക്ഷെ.......................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
പിന്നീട് വാര്ത്തികളിലൂടെ അറിഞ്ഞൂ.......................................................................
പാവo ....................................
പെണ്കുട്ടി ദിവസം ..............
അവള്അനുഭവിച്ച കൊടും ക്രൂരതകള്‍ ......................................................... .

ഇല്ലാ....................................
മനുഷ്യനായീ ................................
ഭാരതീയനായി ജനിച്ച........................
ആര്ക്കും
ഒരിക്കല്പോലും ഇത്രയും ക്രൂരമായി ഒരു ജീവജാലതിനോടും ചെയ്യാന്കഴിയില്ല...........................................................................................................................

ഏറെ സങ്കടതോടും അതിലേറെ അമര്ഷതോടും മഹാ പാപികളോട് ചോദിച്ചു പോകുന്നു...................................................................................

മകളോട്,
സഹോദരിയോട്,
വിധം പെരുമാറാന്നിങ്ങള്ക്ക് എങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞു......................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ദിവസങ്ങള്കഴിഞ്ഞു ......................................................................................................
അതിവേഗ കോടത്യില്കേസ് നടക്കുന്നു ...................................................................
കിരതന്മാര്ക്ക്ി വേണ്ടി വാദിക്കാനും................................................................
എന്റെ രാജ്യത്തു............................................................................................................
ഭാരതത്തില്ഒരു കൂട്ടര്‍.....................................................................................................

മനസ്സിനെ വീണ്ടും ഏറെ നിരാശയിലേക്ക് തള്ളി വിടു ഒരു വാര്ത്തങയും വന്നിരിക്കുന്നു .....................................................................................................................
പെണ്കുട്ടി അവളെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ച........................................
(
അവള്പറഞ്ഞതായീ വാര്ത്തകളിലൂടെ അറിഞ്ഞ).............................................
പ്രതിക്ക് നിയമത്തിന്റെ സാങ്കെതികതയിലൂടെ കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ മാത്രമേ നല്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂവെന്നു ( നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം....................
നാം ആകെ പ്രതീക്ഷ അര്പ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്നിയമ വ്യസ്തയുടെ വരും നാളിലെ വാര്ത്ത കള്ക്കയീ .........)
.................................................................................................................................................
മറ്റുള്ള പ്രതികള്ക്ക് വാദം ഡെല്ഹി.യില വേണ്ട,
നീതി ലഭിക്കില്ലത്രേ ..........................................................................................................
അവര്ക്ക് എന്ത് നീതിയാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്..............................................................
എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല..............
ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമല്ലേ .........................
ഒരു പക്ഷെ അതായിരിരിക്കാം കുറ്റവാളികല്ക്കും അവരുടെതായ നീതി .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
കുട്ടീ..........................................................................................................................................
നിന്റെ ആത്മാവ്നോട് .....................................................................................................
നിരാശയോടെ ഇപ്പോള്ഇത് മാത്രമേ പറയാന്കഴിയുന്നുള്ളൂ.........................................................
മാപ്പ്,
മാപ്പ് ,
മാപ്പ്.........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ജനുവരി 26,
മറ്റൊരു ഇന്ത്യന്റിപബ്ലിക് ഡേ.......................
ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമ്നമായി മാറിയ, മഹ്ഹരഥന്മാരായ
പലരുടെയും ആത്മാവ് റിപബ്ലിക് പരടെ കാണാന്വരുന്ന ദിവസം....
(
എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം മാത്രമാണിതു ) ...................
മറ്റൊരു വാര്ത്തമ..............................
ചിലര്റിപബ്ലിക് ഡേ ബുഹിഷ്കരിച്ചത്രേ..... .
അമ്മെ.....................................................................
ഭാരതാംബെ ...... .........................................
ഭരണകൂടം നിന്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് അതും ചെയ്യിചിരിക്കുന്നു.
.................................................................................................................................................
അര്ദ്ധരാത്രിക്ക് പോലും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും സുരക്ഷിതരായി യാത്ര ചെയുന്ന ഒരു വിദേശ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഒരു കോണില്നിന്നും..................
..................................................................
മകള്ക്ക് വേണ്ടി
സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ സുകസൌകര്യങ്ങള്പലതും
പലപ്പോഴും മറന്നുo........................
അല്ലെങ്കില്മാറ്റി വെച്ചുo...................
മകളെ................
ബാല്യത്തില്കൊഞ്ചിച്ചും
ഊട്ടി വളര്ത്തി വലുതാക്കിയും
ആരോടും ഒരു പരിഭാവും പറയാതെ............................................
അവരുടെ .............
ഒരിക്കലും പകരം വെക്കനില്ലാത നഷ്ടം........
സ്വന്തം മനസ്സില്ഒതുക്കി...................
തകര്ന്ന ഹൃതയവുമായീ..................
ജീവിക്കാന്വിധിക്കപെട്ട...........
.........................................................................................
. .........ഹത ഭാഗ്യരായ
അമ്മയ്ക്കും.........
അച്ഛനും...........................
സമര്പ്പിച്ചു കൊണ്ട്

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിലെ
ജനകോടികളില്സാധാ ഒരു പൌരന്മാത്രമായ................................
ഞാന്‍...................................................................

ഒന്നും.................മറ്റൊന്നും ചെയ്യാന്കഴിയാതെ......................
മഹത്തയ പല സംസ്കാരങ്ങളുടെയും ഈറ്റില്ലമായ.............
സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെന..............
എല്ലാ തുറയിലുമുല്ല അപചയങ്ങളില്മനം നൊന്തു........... .

ഉറക്കെ...

ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നു ......................................................

.................................ഉരുവിട്ട് പഠിച്ചു പോയ ......................
...........................
രക്തത്തില്അലിഞ്ഞു ചേര്ന്ന........................
.................
ജീവ ശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗവാക്കായി മാറിയ............................


മന്ത്രം ............................................

വന്ദേ മാതരം ...................................................
.....................................
വന്ദേ മാതരം ...................................................
.....................................
വന്ദേ മാതരം ...................................................